Vår värdekedja är vårt ansvar - därför fokuserar vi på hållbarhet i alla led

Hållbarhet genom hela värdekedjan är en av TOOLS och Alligos största prioriteringar. Ett strukturerat och målmedvetet hållbarhetsarbete är en förutsättning för att vara fortsatt relevanta för våra kunder och experter och i förlängningen även en attraktiv arbetsgivare. TOOLS och Alligos verksamhet i Sverige och Norge är certifierad enligt ISO 9001:2015 för kvalitet, ISO 14001:2015 för miljö och ISO 45001:2018 för arbetsmiljö.

Vi har definierat 10 områden för hållbar utveckling. De väsentliga hållbarhetsfrågorna, liksom mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö är en integrerad del av våra ägare Alligos affärsplanering.

TOOLS 10 fokusområden för hållbar utveckling

  • Produktkvalitet och produktsäkerhet

  • Kundnöjdhet

  • Hjälpa kunderna göra hållbara val och värn om transparent hållbarhetskommunikation

  • Mångfald och jämställdhet

  • Arbetsmiljö och hälsa

  • Kompetensutveckling

  • Antikorruption

  • Arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter i leverantörskedjan

  • Klimatpåverkan

  • Miljöpåverkan och kemikalier


Att arbeta hållbart är en självklarhet för oss

En gemensam uppförandekod är antagen som bygger på de 10 principerna i FN:s Global Compact och är en fördjupning av koncernens upp­förandekod. Uppförandekoden innehåller anvisningar för hur anställda, kunder, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter skall förhålla sig.

Visselblåsarfunktion

En visselblåsarfunktion finns dessutom på plats för hela koncernen för att snabbt fånga upp oegentligheter som allvarligt kan skada vår verksamhet eller våra anställda.

Ansvarsfull leverantörskedja

Alligo är medlem i Amfori BSCI, ett globalt företagsinitiativ som arbetar för ansvarsfulla leverantörskedjor, ett initiativ som vi arbetat med sedan 2008. Genom initiativet samarbetar Alligo med andra medlemsföretag för att underlätta granskning, uppföljning och utveckling av sociala och miljömässiga förhållanden i leverantörskedjan globalt.

TOOLS hållbarhetsrapport

Vi strävar efter att öka kunskapen kring våra produkter och att hjälpa våra kunder att göra hållbara och säkra val. Läs gärna vår senaste hållbarhetsrapport där bland annat miljö och arbete med mänskliga rättigheter beskrivs. 

TOOLS CSR-arbete

Läs mer om vårt CSR-arbete och samarbete med Byggbranschens yrkesnämnd (BYN).