Toppbild skyltar.png

Utfasning av gamla varningsskyltar – har du koll på de nya reglerna?

Att farliga kemiska produkter är uppmärkta enligt de regler och förordningar som gäller i Sverige kopplat till kemikaliesäkerhet har länge varit en självklarhet. Sedan 2015 följer vi även EU:s direktiv, som innebär att varningsskyltar ska se likadana ut i större delar av världen.

Artikeln publicerades första gången 2014 och har uppdaterats i oktober 2019.

Varningsskyltarna ska utformas på samma sätt som CLP-piktogrammen, en kvadrat ställd på sin spets med röd ram samt en svart symbol mot vit botten.

Rätt märkning kan rädda liv. Många kemiska produkter har farliga egenskaper som behöver göras kända för att undvika skador på hälsa och miljö. Produktmärkning, transportmärkning och säkerhetsdatablad upplyser användaren om vilka faror som finns med produkten samt hur man kan skydda såväl sig själv som miljön.

Sedan 2015 har Sveriges klassiska orangea varningsskyltar fasats ut. Nu är det endast skyltar med röd kant som gäller. De ska ha formen av en kvadrat ställd på spetsen, med en svart symbol på vit botten och en röd ram. Direktiven kommer närmast från EU och Echa, EU:s tillsynsmyndighet för kemikaliesäkerhet. Tanken är att varningsskyltarna så småningom ska se likadana ut i hela världen. Dessa föreskrifter gäller skyltar, märkning och signaler för hälsa och säkerhet där arbete utförs.

Vad innebär CLP?

CLP-förordningen gäller klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar som släpps ut på marknaden inom EU. Sedan den 1 juni 2015 ska märkningen av kemiska produkter följa kraven i CLP. Om du tillverkar eller importerar blandningar behöver du klassificera om dina produkter och uppdatera märkning samt säkerhetsdatablad.

I Sverige är Kemikalieinspektionen den ansvariga myndigheten för CLP.

Vad gäller 2019?

Varningsskyltarna ska utformas på samma sätt som CLP-piktogrammen, vilket framgår av AFS 2014:43.

Fram till sommaren 2019 fanns en övergångs-överenskommelse angående gamla skyltar. Denna gäller inte längre, utan nu måste all skyltning följa EU-direktiven.

CLP är EU:s genomförande av FN:s globalt harmoniserade system GHS.

Märkning av produkter

Sedan den 1 juni 2017 ska alla produkter som du köper eller säljer vidare vara märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får sedan dess inte längre släppas ut på marknaden.

Förpackningar till ämnen och blandningar som är klassificerade som farliga ska vara märkta när de släpps ut på marknaden. Reglerna om märkning enligt CLP gäller alltså bara vid överlåtelse, så kallad överlåtelsemärkning.

När det gäller märkning av farliga kemiska produkter som används på arbetsplatser och inte säljs vidare, är det istället Arbetsmiljöverkets regler som gäller.

CLP piktogram nya skyltar

TOOLS skyltrond – ta hjälp av våra kunniga experter

Vill du vara säker på att ni följer reglerna kring skyltning? Ta hjälp av TOOLS skyltrond.

Läs mer

Läs mer om kemiska hälsorisker som ett av TOOLS tolv riskområden inom Hälsa, Miljö & Säkerhet.