HMS - Hälsa, miljö och säkerhet - en arbetare som använder en vinkelslip, som bär hjälm med hörselskydd, munskydd, skyddsglasögon och handskar

Vi ger expertråd om hälsa, miljö och säkerhet på arbetsplatsen

Hälsa, miljö och säkerhet är för oss tre viktiga pelare som vi likställer med hög prioritering alla dagar i veckan. Tre enkla ord, men med väldigt stora innebörder med hög relevans för oss och alla våra kunder.

För TOOLS handlar hälsa, miljö och säkerhet inte bara om att hjälpa dig att hitta rätt produkter för de problem som de är tänkta att lösa. I första hand vill vi på TOOLS förebygga och eliminera riskerna på arbetsplatsen och skydda medarbetarna.

Arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar går oftast att förhindra genom att hitta grundorsaken till problemet och utgå ifrån den.

Vår devis är därför att rätt råd, rätt kunskap och rätt tillvägagångssätt är väsentligt för att skapa en enklare, säkrare och mer lönsam arbetsdag. För oss handlar hälsa, miljö och säkerhet om precis det- att skapa förutsättningar för att kunna bygga oss alla en ännu bättre arbetsmiljö.

Så arbetar vi med hälsa, miljö och säkerhet:

Eliminera
Ett problem har alltid en bakomliggande grundorsak som, i vissa fall, går att eliminera helt. Att hitta nya arbetsmetoder är en väg att gå för att förhindra att risker överhuvudtaget uppstår. Vi börjar med att lyssna på dina behov och identifiera dina utmaningar– först därefter försöker vi eliminera riskerna och hitta lösningar tillsammans med dig.

Förebygg
Utmaningar är till för att lösas. I steg två föreslår vi hur problemen kan förebyggas för att olyckor ska undvikas. Att investera i rätt verktyg är en bra början, men det kan också röra sig om att exempelvis dela upp verksamheter med hjälp av avskiljande väggar, varningsskyltar eller tydliga avgränsningar.

Skydda
Sist men inte minst handlar det om att skydda individen. Personlig skyddsutrustning och utbildning av personal kan vara lösningen på dina utmaningar.

Vi erbjuder också rätt kläder, handskar, glasögon, hjälmar, skor och övriga skydd för rätt arbetsmoment– allt för att skydda värdefulla proffsmedarbetare.

"I DAG HANDLAR HÅLLBARHET OM HELA KEDJAN FRÅN TANKE TILL PRODUKT. DÄRFÖR TROR JAG ATT ALLA TAR ETT STÖRRE ANSVAR I DAG, DELS SOM FÖRETAGSLEDARE MEN OCKSÅ I FALL DU ÄR ANSTÄLLD."

Fredrik Eklind, teknisk säljare för TOOLS olika tjänster inom hälsa, miljö och säkerhet.

Vi på TOOLS hjälper dig med de utmaningar som din verksamhet kan tänkas stå inför kopplat till friska, välmående medarbetare samt en säker och optimerad arbetsmiljö. Prioriteringen av hälsa, miljö och säkerhet på arbetsplatser är inget nytt för oss, vi har jobbat aktivt med det under många år och strävar efter att underlätta och säkra arbetet för våra kunder. Utav erfarenhet har vi identifierat 12 områden inom hälsa, miljö och säkerhet (HMS) som vi tycker är extra viktiga för våra kunder och industrin:

Bullernivåer

När bullernivån kryper över 100 decibel kan även en kort stund utan skydd vara farlig och klassas därför som ett riskområde. Snittet inom industrin ligger på 110 dB när den maximala ljudexponeringen under en arbetsdag i själva verket inte får överstiga 80 dB. Alla som utsätts för buller är i riskzonen- därför vill vi på TOOLS kartlägga, riskbedöma, åtgärda, arbetsanpassa och förhindra dessa problem i ditt företag.

Vi på TOOLS kan hjälpa dig att sänka bullernivåer på din arbetsplats.

Dammpartiklar

Byggbranschen är den mest utsatta branschen för dammpartiklar, vilket bland annat försämrar andningen, bidrar till trötthet, försämrar uthålligheten och riskerar att påverka den psykiska hälsan för de anställda. Partiklar i luften på arbetet kan i de värsta fallen vara direkt livshotande. Med rätt skyddsarbete som TOOLS erbjuder kan risker i arbetsmiljön minska markant och alla kan utan oro börja andas in – och andas ut.

Vi på TOOLS kan hjälpa dig att säkerställa medarbetarnas välmående under arbetspassen.

Ergonomi och belastningsskador

Ett av de vanligaste riskområdena inom många företag är belastningsskador. Var tredje metallarbetare uppger att de lider av belastningsskador, vilket ofta leder till sjukfrånvaro. Belastningsskador kan exempelvis uppstå när personalen inte har tydliga rutiner och instruktioner och i stället hittar egna arbetssätt.

Rätt hjälpmedel och en genomtänkt arbetsdesign kan eliminera dessa problem, något som vi på TOOLS gärna hjälper dig med.

Halk och fall

Fler än 5 000 personer sjukskriver sig årligen till följd av fallolyckor trots att det är enkelt och billigt att säkra arbetsplatsen och minska riskerna i arbetsmiljön. Oftast sker dessa typer av olyckor på grund av fel eller ingen utrustning samt brist på förebyggande rutiner eller information.

Låt TOOLS visa dig hur man implementerar fallskydden i arbetsdagen och ge tips på hur man motverkar risken att halka eller snubbla.

Heta arbeten

Tillbud och olyckor i samband med heta arbeten såsom svetsning, lödning, skärning och arbeten med snabbroterande verktyg har ökat som ett riskområde inom industrin och riskerna är självklara. Vid allvarliga skador eller till och med dödsfall, kan företaget dras inför rätta. Det går att motverka risken för brännskador och brand genom att göra en översikt av verksamheten tillsammans med TOOLS. Vi föreslår var heta arbeten bör utföras för minskad brandrisk, ser över om rätt svetsmetod används, vägleder till rätt skyddskläder och erbjuder rätt utrustning för att motverka brand.

TOOLS hjälper dig gärna med bland annat rådgivning och riskelimiering om ditt företag utför heta arbeten.

Hälsa och hygien

Sjukfrånvaro är kostsam, likaså sjuknärvaro. Sunda rutiner, god kunskap och rätt skydd håller anställda och företaget vid god hälsa. Lösningar bör finnas inom räckhåll för att också skydda medarbetare mot överkänslighet, eksem, sprickbildning och andra smärtsämma och svårrehabiliterade hudbesvär. Vi på TOOLS ser över din arbetsplats verkstadskemikalier, går igenom rengöringsrutiner, ger råd om vad som bör ingå i första hjälpen och föreslår var alla produkter bör placeras för snabb och smidig användning.

TOOLS hjälper gärna med rådgivning kring hur sunda hygien- och hälsorutiner blir en del av din arbetsdag.

Kemiska hälsorisker

När farliga kemikalier används på arbetsplatsen finns det hög risk för frätskador eller förgiftning. Det ställer höga krav på arbetsmiljön. Ett fåtal andetag kolmonoxid eller svavelväte kan nämligen bli olycksbådande. Ämnen som förtär syret i luften kan också vara livsfarliga beroende på omständigheterna. TOOLS ser bland annat över arbetsplatsen och presenterar nya kemförvaringsmöjligheter i 3D, erbjuder hjälp att köpa in rätt andningsskydd, ge råd om underhåll och användning, rekommenderar kompletterande skyddskläder och annan viktig utrustning.

TOOLS hjälper dig gärna med att ge råd om hur du bäst undviker kemiska hälsorisker på arbetsplatsen.

Tunga lyft

Ett felaktigt lyft av utrustning i miljardklassen kan kosta liv. Likaså kan många små lyft förstöra hälsan hos personalen och försämra kvalitén i leveransen. Vi på TOOLS erbjuder de förebyggande åtgärder som finns att tillgå och hjälper ditt företag att eliminera riskfaktorerna en efter en, för att behålla produktiviteten, hälsan och kvalitén på ditt företag.

Vi på TOOLS kan ge bästa möjliga råd för implementering av rimliga arbetssätt när tunga lyft är en del av din arbetsdag.

Kemiskt läckage

Företag sätter anställdas hälsa och arbetsförmåga på spel i fall farliga ämnen läcker ut på arbetsplatsen. Detta leder inte bara till en risk i arbetsmiljön, utan också till en risk för vår miljö och omvärld. Enligt lag måste dessutom förorenaren ansvara för skadad miljö och ska ersätta eventuell skada. TOOLS hjälper dig gärna att se över din förvaring och rutiner, föreslå invallning, skydd och utbilda om akuta läckage.

Vi på TOOLS erbjuder dig lösningar efter specifika behov och föreslår lämpliga produkter för ändamålet.

Mekaniska risker

Ska det limmas, svetsas, spikas eller skruvas? Oavsett metod behövs kunskap, noggrannhet och skydd för att minimera de mekaniska riskerna. En arbetsplats som inte tar mekaniska risker på allvar ökar risken för olyckor och sjukskrivningar. Om maskiner inte är rätt monterade leder det ofta till produktionsbortfall och underhållskostnader.

TOOLS hjälper till att se över arbetsplatsens maskiner och verktyg, utbildar personal kring användandet av dessa, hjälper till att välja rätt montagemetod och mycket mer. Vi riskminimerar din arbetsplats för att skydda dig och dina medarbetare.

Synlighet och skyddsarbete

En förutsättning för god hälsa är en arbetsplats där anställda syns enkelt och kan identifiera eventuella risker såsom nivåskillnader och fordon under arbetets gång. Anställda ska också förutom att synas även kunna se tydligt, eftersom dålig eller illa anpassad belysning kan anstränga och skada synen.

Med visibilitetslösningar från TOOLS kan du motverka påkörnings- och olycksriskerna på din arbetsplats.

Vibrationsskador

Vibrationsskador som orsakar svårrehabiliterade besvär hos anställda är ett riskområde inom många företag och industrier. TOOLS kartlägger källorna till vibrationerna, föreslår avdämpningsmetoder, ger råd om vilka arbetsmoment som kan elimineras eller bytas ut, erbjuder utbildningar åt personalen om personligt skydd och skyddsåtgärder.

Vi hjälper dig gärna att se över hela arbetsprocessen för att skydda de anställda mot vibrationsskador.